Isikuandmete kaitse

ISIKUANDMETE KAITSE

– Isikuandmete kaitse seadus

– Isikuandmete kaitse üldmäärus 

– Avaliku teabe seadus

– Andmekaitse Inspektsioon (AKI)

ISIKUANDMED JA ERAELU KAITSE

Isikuandmed on kõik andmed, mis kasvõi kaudseltki on inimesega seostatavad ning võimaldavad teda tuvastada (näiteks nimi, aadressandmed, tervislik seisund, teave varandusliku seisukorra kohta jne).

Isikuandmeid jagatakse:

 • tavalised isikuandmed (nt nimi, isikukood, asukohateave, füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised tunnused jms)
 • eriliiki (tundlikud) isikuandmed (terviseandmed, rass, etniline päritolu, usulised või filosoofilised veendumused jms)
 • tundlikeks loetakse ka andmed, mille avaldamisega võib kaasneda oht privaatsusele, elule, tervisele, varaline ja mainekahju jms (nt andmed pankades, digitaalsed tuvastusandmed, sotsiaalabi saamine, sideandmed jne)

Igal inimesel on õigus eraelu puutumatusele ning isikuandmete avaldamine põhineb eelkõige tema enda vabal tahtel. Isikuandmete kogumine ja töötlemine võib toimuda õigusliku aluse olemasolul. Eriliiki andmete töötlemine on lubatud vaid teatud juhtudel.

Loe lähemalt:

MILLISTEL JUHTUDEL ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID?

Te külastate meie võrgulehti, osalete küsitluses, registreerute üritusele  või tellite teavitusi.

 • Võrgulehtede külastamise andmeid töötleme üksnes isikustamata kujul külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal lehekülgi arendada ja külastajatele mugavamaks muuta.
 • Rakvere Kultuuriakna võrgulehele sisse logimisel töötleme Teie isikuandmeid eesmärgiga võimaldada Teil lisada Kultuuriaknasse uus sündmus või huvitegevus.
 • Rakvere Kultuuriakna võrgulehe külastamisel kasutame Teie sessiooni identifitseerimiseks küpsiseid (cookies). Säilitame tehniliste andmetena Teie IP aadressi, veebilehitseja identifikaatorit, portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL-i ja autentimisviisi.
 • Personaalsete teavituste tellimisel töötleme Teie isikuandmeid üksnes tellitud teavituste saatmiseks.
 • Küsitlusel osalemisel avaldatakse andmeid statistika tegemise eesmärgil üksnes isikustamata kujul. Küsitluste puhul, millele vastajate vahel loositakse välja auhindu, töötleme Teie isikuandmeid Teiega ühenduse võtmiseks.
 • Üritustele registreerimisel töötleme Teie isikuandmeid üritusel osalejate nimekirja koostamiseks ja vajadusel Teiega ühenduse võtmiseks.

KUIDAS REAGEERIME ISIKUANDMETEGA SEOTUD RIKKUMISTELE?

 • Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada.
 • Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

 • Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Teie sellekohasele pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.
 • Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 • Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.
 • Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud EL määruse 2016/679 artiklites 15-22, millega saate tutvuda siin.
 • Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).